Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie dzieci i młodzieży

Aktywność fizycznaAktywność fizyczna jest podstawowym elementem rozwoju psychosomatycznego człowieka. Na każdym etapie rozwija ona predyspozycje związane z umiejętnościami ruchowymi, zdolnościami motorycznymi czy postawą ciała. Kluczowym elementem wysiłku fizycznego jest ruch mięśniowy.

Korzystne zmiany w organizmie, zależą od odpowiedniej intensywności bodźców ruchowych oraz innych czynników wpływających na poprawne działanie i funkcjonowanie organizmu. Natomiast brak aktywności fizycznej, bądź zbytnie jej ograniczenie jak i nadmiar stają się już szkodliwe dla zdrowia.

Aktywność fizyczna jest regulatorem procesów organicznych młodego organizmu. Ruch wzmacnia i hartuje organizm młodego człowieka, kształtując i powodując prawidłową pracę jego wszystkich układów, a w szczególności:

  • układu ruchu;
  • układu krążenia;
  • układu oddechowego;
  • układu nerwowego;
  • układu wegetatywnego;
  • układu dokrewnego.

Ćwiczenia fizyczne kształtują ośrodki ruchowe w mózgu, dzięki czemu poprawia się sprawność motoryczna całego ciała. Wzrasta szybkość przewodnictwa nerwowego oraz poprawia się koordynacja wzrokowo-ruchowa. Aktywność fizyczna przystosowuje również organizm dziecka do zmieniających się warunków życia, pracy i środowiska. Zdecydowanie odpowiednio rozwinięta ułatwia dziecku rozwój na płaszczyznach środowiska materialnego i społecznego. Umożliwia pokonywanie trudów dnia codziennego.

Ważnym procesem kształtującym się w rozwoju dziecka i ściśle związanym z aktywnością fizyczną jest proces hartowania czyli uodporniania na bodźce fizyczne i psychiczne. Prawidłowego do osiągnięcia tego założenia jest dostosowywanie i stopniowanie wysiłku, element jego systematyczności oraz dywersyfikacja bodźców. Kolejnym elementem staje się budowa kondycji. Odbywa się ona przez udział w działalności sportowo-rekreacyjnej, która oprócz adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego skupia się na walce dziecka z przeciwnościami, uczy współzawodnictwa, czy też samodzielnego myślenia i podejmowania ryzyka. Ważnym procesem w rozwoju młodego człowieka w połączeniu z aktywnością fizyczną jest adaptacja do funkcjonowania w środowisku społecznym. Postawa do życia kształtowana jest wtedy na bazie działania w zespole, współzawodnictwa, dzięki czemu te formy bardzo dobrze przysposabiają do życia społecznego.

Niestety w obecnym środowisku, wysiłek fizyczny skierowany do dzieci i młodzieży jest ograniczany na rzecz wysiłku umysłowego, statycznego trybu życia. Zrównoważenie tych dwóch sfer jet niezbędne i kluczowe do prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Aktywność fizyczna powinna wyrównywać bilans ruchowy. Wysiłek fizyczny i dobrze dobrane ćwiczenia odgrywają ważną rolę w zapobieganiu i terapii wielu zaburzeń rozwojowych i chorobowych. Jest głównym czynnikiem predysponującym do walki z otyłością, zaburzeniami układu ruchu, osteoporozie, miażdżycy, leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego, astmy oskrzelowej i wielu innych chorób cywilizacyjnych coraz częściej dotykających młode osoby.

Komentarze