Umowa z kamerzystą weselnym - co powinna zawierać?

Kamerzysta weselnyŚlub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Zarówno sama uroczystość składania przysięgi, jak i następująca potem zabawa weselna warta jest uwiecznienia, by nawet po latach można było powracać do pięknych wspomnień. Kluczową kwestią jest więc wybór odpowiedniego kamerzysty weselnego. Aby mieć pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, najlepiej spisać umowę, by w razie nie wywiązania się z obowiązków przez stronę, można była się domagać rekompensaty. Co powinna zawierać taka umowa?

Działalność gospodarcza kamerzysty

Jeszcze przed przystąpieniem do podpisania umowy warto upewnić się, że kamerzysta prowadzi własną działalność. W takim wypadku po uroczystości otrzyma się fakturę albo paragon. Inaczej konieczna będzie wizyta w urzędzie skarbowym w celu odprowadzenia podatku.

Umowa z kamerzystą weselnym

Umowę można co do zasady zawierać w dowolnej formie. Możliwe jest nawet ustalenie szczegółów w rozmowie i uściśnięcie sobie ręki na znak zawarcia porozumienia. Jest to jednak bardzo ryzykowne rozwiązanie, gdyż w przypadku niewywiązania się z umowy przez kamerzystę znacznie trudniej będzie udowodnić wszystkie postanowienia. Warto więc zdecydować się na umowę na piśmie. Jeśli będzie ona dobrze skonstruowana, uda się wyeliminować wiele wpadek i niedociągnięć.

Co powinna zawierać umowa?

Najważniejszym elementem umowy są:

  • dane osobowe obu stron, także dane firmy czy numer dowodu w przypadku, gdy kamerzysta na wesele nie prowadzi własnej działalności gospodarczej;
  • w pierwszym akapicie umowy należy też określić jej rodzaj - wskazać, że jest to umowa na wykonanie dzieła, którym jest film wideo z wesela oraz przeniesienia praw materialnych do gotowego dzieła na zleceniodawców;
  • konieczne jest także podanie dokładnej daty i miejsca uroczystości;
  • warto też dołączyć do umowy harmonogram, w którym zostaną zaznaczone wszystkie momenty, które kamerzysta powinien sfilmować.
  • Umowa z kamerzystą weselnym

Kwestie techniczne

Kolejny paragraf umowy powinien być z kolei poświęcony kwestiom technicznym, a więc długości nagranego filmu, form zapisu dzieła, a także ilości kopii, które mają zostać dostarczone zleceniodawcy oraz dodatkowych usług, jakie może ewentualnie świadczyć kamerzysta. W tym paragrafie należy też ustalić, kiedy ma nastąpić odebranie gotowego już dzieła.

Dodatkowe zapisy w umowie

Niektórzy kamerzyści oferują do podpisu przygotowane przez siebie umowy, w których znajduje się zapis, że z uwagi na sprzęt nie będą kręcić filmów na zewnątrz budynków w trakcie opadów deszczu. Warto więc zastanowić się, czy takie rozwiązanie odpowiada zleceniodawcy.

W umowie powinien się ponadto znaleźć zapis, co zrobić w przypadku, kiedy kamerzysta w ogóle nie dotrze na uroczystość. Należy także uwzględnić ewentualność awarii sprzętu jakim dysponuje kamerzysta - najlepiej zawrzeć w umowie klauzulę, zgodnie z którą kamerzysta zobowiązany będzie mieć ze sobą zapasowy sprzęt na taką ewentualność.

Prawa autorskie

Kwestią, której również nie można pominąć w umowie jest sprawa autorskich praw majątkowych do filmu nagranego przez kamerzystę weselnego. Konieczne jest zawarcie w umowie wyraźnej wzmianki o tym, że prawa te z chwilą odbioru filmu udzielone zostają zamawiającemu. Konieczne jest więc również określenie odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogłyby narazić prawa autorskie wykonawcy jako twórcy - warto zawrzeć paragraf regulujący kwestię udostępniania oraz prezentowania przez kamerzystę materiału, który nagrał podczas uroczystości innym osobom w celu zaprezentowania swojej pracy.

Organizacja i sytuacje sporne

Umowa powinna także regulować kwestie związane z usługą, a więc na przykład spotkania organizacyjne przed uroczystością, które mają na celu ustalenie przebiegu realizacji zlecenia. Koniecznie trzeba także określić konsekwencje okoliczności spornych na przykład nie wywiązania się jednej ze stron z umowy, wycofanie się z niej czy nienależyte wykonanie filmu przez kamerzystę. Najlepiej zamieścić klauzulę, zgodnie z brzmieniem której zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, a w przypadku sporów głos rozstrzygający będzie należeć do sądu. Warto też dodać kolejne zdanie, które będzie podkreślać, że w kwestiach nieregulowanych spisaną umową odpowiednio stosowane będą postanowienie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo autorskie i pokrewne.

Filmowanie wesel a RODO

W związku z wejściem w życie RODO mogą pojawić się wątpliwości, czy filmowanie wesel w ogóle jest możliwe. W treści rozporządzenia fotografie czy filmy określane są jako dane biometryczne. Ustawa zabrania ich przetwarzania, uwzględniając jednak pewne wyjątki, wśród których można znaleźć wyrażenie zgody przez osobę, której te dane dotyczą. Najlepiej więc przed uroczystością poinformować wszystkich gości, że wesele będzie filmowane, a pozostanie na uroczystości jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na filmowanie.

Autor: www.kapitankamera.pl.

Komentarze